Ana Sayfa Sinema & Dizi Okan Bayülgen Recep İvedik’e yüklendi.

Okan Bayülgen Recep İvedik’e yüklendi.

463
0
Paylaş

Yıllardır birbirinden basit esprilerle dolu filmlerde oynayan ve bu filmlerin bir çoğu tutmayan Bayülgen şimdi ise Recep İvedik filmlerinin kalitesizliğinden yakındı. Bayülgen’le Şahan Gökbakar arasındaki ‘Recep İvedik’ kavgası bir kez daha su yüzüne çıktı.

Bugün’de yer alan habere göre, Şa­han Gök­ba­ka­r’­ın ha­yat ver­di­ği Re­cep İve­dik 4, 100 yıl­lık Türk si­ne­ma ta­ri­hin­de tüm re­kor­la­rı kır­sa da ün­lü şov­men Okan Ba­yül­gen, sert bir şe­kil­de eleş­tir­di. Viz­yo­na gir­di­ği ilk haf­ta se­yir­ci re­ko­ru kı­ran Re­cep İve­dik 4, 7 haf­ta gi­bi kı­sa bir sü­re­de 6.9 mil­yon iz­le­yi­ciy­le en çok iz­le­nen film re­ko­ru­nu Dü­ğün Der­nek fil­min­den dev­ral­dı. Düğün Dernek, en çok izlenen film rekorunu 18 hafta gibi bir zamanda kırmıştı. Recep İvedik’in bir diğer başarısı ise, bu rekoru 7 hafta gibi kısa bir zamanda kırması oldu.

Re­cep İve­dik fil­mi­ni in­san­la­rın ne­den iz­le­di­ği­ni ger­çek­ten çok me­rak et­ti­ği­ni be­lir­ten Ba­yül­gen,”Re­ce­p’­in dün­ya­sın­dan çık­mak la­zım. Bir ayı­nın dün­ya­sı ge­le­cek için kim­se­ye bir şey v­adet­mi­yor. Ge­le­ce­ği­miz için ni­te­lik­li iş­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

İki­li­nin ara­sın­da­ki kav­ga, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Şa­han Gök­ba­ka­r’­ın Okan Ba­yül­ge­n’­i Ka­na­li­zas­yon fil­min­de Uçan Adam Sab­ri­’yi oy­nat­ma­sın­dan do­la­yı eleş­tir­me­si ve sah­te­kar­lık­la suç­la­ma­sıy­la baş­la­mış­tı. Gök­ba­kar, Ba­yül­ge­n’­i he­def ala­rak, “O­kan prog­ra­mın­da eleş­ti­ri­yor son­ra da çı­kıp film­de onun­la bir­lik­te oy­nu­yor, bu hiç sa­mi­mi de­ği­l” de­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne hay­li öf­ke­le­nen Ba­yül­gen ise Şa­han Gök­baka­r’­ı hiç sev­me­di­ği­ni açıkça ifa­de etmişti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here